REZULTAT + RAPORT FINAL EXAMEN CONCURS POSTURI

REZULTATUL PROBEI INTERVIU

REZULTATUL PROBEI SCRISE-PRACTICE CONCURS

REZULTAT SELECȚIE DOSARE CONCURS

 

ANUNŢ

            Teatrul ,,Tudor Vianu” Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor funcţii de execuţie:

 • Inspector de specialitate (sarcini achiziții publice), grad profesional III, 1 post, studii superioare de lungă durată, calificare în specialitate Economice/Tehnice, vechime mimim 6 luni în domeniu
 • Artist plastic, grad profesional 1A, ½ normă, studii superioare de lungă durată, calificare în specialitate Arte plastice, Arhitectură, Scenografie, Design vestimentar, vechime minim 6 ani și șase luni în domeniu
 • Maestru sunet, treaptă profesională I, 1 post, studii medii, calificare în specialitate, vechime minim 6 ani și șase luni în domeniu
 • Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole sau concerte (tâmplar), studii medii/generale calificare în specialitate, vechime minim 6 ani și șase luni în domeniu

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările, completările ulterioare şi Dispoziţia Consiliului Judeţean Giurgiu nr. 325 din 30 decembrie 2014, privind aprobarea Regulamentului-cadru:

a)    are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic Europen şi domiciliul în România;

 

b)    cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

 

c)    are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

 

d)    are capacitate deplină de exerciţiu;

 

e)    are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

 

f)     îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g)    nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 24 august 2021, până la ora 16 00: termenul limită de depunere a dosarelor de concurs;
 • 01 – 02 septembrie 2021, ora 10 00: selectarea dosarelor ;
 • 03 septembrie 2021: afişarea rezultatelor selectării dosarelor;
 • 06 septembrie 2021: depunerea contestaţiilor;
 • 08 septembrie 2021: soluţionarea contestaţiilor;
 • 09 septembrie 2021, ora 9 00 : proba scrisă – Inspector de specialitate, şi proba practică Maestru sunet, Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole sau concerte și Artist plastic ½ normă;
 • 10 septembrie 2021: afişarea rezultatelor proba scrisă şi proba practică;
 • 13 septembrie 2021 : depunerea contestaţiilor;
 • 15 septembrie 2021 : soluţionarea contestaţiilor;
 • 17 septembrie 2021, ora 9 00: interviu;
 • 20 septembrie 2021  : afişarea rezultatelor pentru interviu;
 • 21 septembrie 2021: depunerea contestaţiilor;
 • 23 septembrie 2021 : soluţionarea contestaţiilor;
 • 24 septembrie 2021: afişarea rezultatelor finale.

 

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 

            1.         cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei;

           2.          copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit                 legii, după caz;

3.         copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă           efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţie;

4.         carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

           5.          cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

          6.           adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterioare derulării concursuli de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

7.         curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Bibliografia pentru postul Inspector de specialitate:

-         Regulamentul de Organizare şi Funcţionale al Teatrului “Tudor Vianu” Giurgiu;

-         Regulamentul de Ordine Interioară al Teatrului “Tudor Vianu” Giurgiu;

-         Legea nr. 319/2006 privind securitătii şi sănătăţii în muncă, cu modificările și completările ulterioare;

-         Lege nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

-         HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

-         Lege nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare;

-         OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, PARTEA a III-a, TITLUL V, CAPITOLUL VI, cu modificările și completările ulterioare;

-         Fişa postului.

 

Bibliografia pentru posturile de Artist plastic și Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole sau concerte (tâmplar)

-         Regulamentul de Organizare şi Funcţionale al Teatrului “Tudor Vianu” Giurgiu;

-         Regulamentul de Ordine Interioară al Teatrului “Tudor Vianu” Giurgiu;

-       OG nr. 21/2007 privind imstituțiile și companiile de spectacole sau concerte, cu modificările și completările ulterioare;

-         Legea nr. 319/2006 privind securitătii şi sănătăţii în muncă, cu modificările și completările ulterioare;

-         Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

-         Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19, cu modificările și completările ulterioare şi ale Ordinul Ministrului Culturii/Ordinului Ministrului Sănătății nr. 3142/1495 din 01.09.2020;

-         Fişa postului.

 

Bibliografia pentru postul Maestru sunet:

-         Regulamentul de Organizare şi Funcţionale al Teatrului “Tudor Vianu” Giurgiu;

-         Regulamentul de Ordine Interioară al Teatrului “Tudor Vianu” Giurgiu;

-         Legea nr. 319/2006 privind securitătii şi sănătăţii în muncă, cu modificările și completările ulterioare;

-         Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19, cu modificările și completările ulterioare şi ale Ordinul Ministrului Culturii/Ordinului Ministrului Sănătății nr. 3142/1495 din 01.09.2020;

-       Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

-       OG nr. 21/2007 privind imstituțiile și companiile de spectacole sau concerte, cu modificările și completările ulterioare;

-       Cunoașterea și operarea cu pupitrul audio (mixer analogic), precum și a altor echipamente din dotare, microfoane (condensator, dinamice, wireless), lavariere/head set-uri, interfețe audio (placă de sunet externă);

-       Cunoașterea și operarea cu sistemul de operare macOS;

-       Cunoașterea și operarea cu programele software “Audacity”, “Qlab”, “ClipGrab”;

-         Fişa postului.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Teatrului ,,Tudor Vianu”, strada Mircea cel Bătrîn,nr. 1, Giurgiu, telefon: 0246 / 213005.

 

 Anunț concurs pdf

ANUNȚ CONCURS PROIECTE DE MANAGEMENT

ANUNȚ CONCURS PROIECTE DE MANAGEMENT

 

ANUNŢ

            Teatrul ,,Tudor Vianu” Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor funcţii de execuţie:

 • Inspector de specialitate (sarcini achiziții publice), grad profesional III, 1 post, studii superioare de lungă durată, calificare în specialitate Economice/Tehnice, vechime mimim 6 luni în domeniu
 • Artist plastic, grad profesional 1A, ½ normă, studii superioare de lungă durată, calificare în specialitate Arte plastice, Arhitectură, Scenografie, Design vestimentar, vechime minim 6 ani și șase luni în domeniu
 • Maestru sunet, treaptă profesională I, 1 post, studii medii, calificare în specialitate, vechime minim 6 ani și șase luni în domeniu
 • Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole sau concerte (tâmplar), studii medii/generale calificare în specialitate, vechime minim 6 ani și șase luni în domeniu

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările, completările ulterioare şi Dispoziţia Consiliului Judeţean Giurgiu nr. 325 din 30 decembrie 2014, privind aprobarea Regulamentului-cadru:

a)    are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic Europen şi domiciliul în România;

 

b)    cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

 

c)    are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

 

d)    are capacitate deplină de exerciţiu;

 

e)    are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

 

f)     îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g)    nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 24 august 2021, până la ora 16 00: termenul limită de depunere a dosarelor de concurs;
 • 01 – 02 septembrie 2021, ora 10 00: selectarea dosarelor ;
 • 03 septembrie 2021: afişarea rezultatelor selectării dosarelor;
 • 06 septembrie 2021: depunerea contestaţiilor;
 • 08 septembrie 2021: soluţionarea contestaţiilor;
 • 09 septembrie 2021, ora 9 00 : proba scrisă – Inspector de specialitate, şi proba practică Maestru sunet, Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole sau concerte și Artist plastic ½ normă;
 • 10 septembrie 2021: afişarea rezultatelor proba scrisă şi proba practică;
 • 13 septembrie 2021 : depunerea contestaţiilor;
 • 15 septembrie 2021 : soluţionarea contestaţiilor;
 • 17 septembrie 2021, ora 9 00: interviu;
 • 20 septembrie 2021  : afişarea rezultatelor pentru interviu;
 • 21 septembrie 2021: depunerea contestaţiilor;
 • 23 septembrie 2021 : soluţionarea contestaţiilor;
 • 24 septembrie 2021: afişarea rezultatelor finale.

 

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 

            1.         cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei;

           2.          copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit                 legii, după caz;

3.         copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă           efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţie;

4.         carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

           5.          cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

          6.           adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterioare derulării concursuli de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

7.         curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Bibliografia pentru postul Inspector de specialitate:

-         Regulamentul de Organizare şi Funcţionale al Teatrului “Tudor Vianu” Giurgiu;

-         Regulamentul de Ordine Interioară al Teatrului “Tudor Vianu” Giurgiu;

-         Legea nr. 319/2006 privind securitătii şi sănătăţii în muncă, cu modificările și completările ulterioare;

-         Lege nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

-         HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

-         Lege nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare;

-         OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, PARTEA a III-a, TITLUL V, CAPITOLUL VI, cu modificările și completările ulterioare;

-         Fişa postului.

 

Bibliografia pentru posturile de Artist plastic și Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole sau concerte (tâmplar)

-         Regulamentul de Organizare şi Funcţionale al Teatrului “Tudor Vianu” Giurgiu;

-         Regulamentul de Ordine Interioară al Teatrului “Tudor Vianu” Giurgiu;

-       OG nr. 21/2007 privind imstituțiile și companiile de spectacole sau concerte, cu modificările și completările ulterioare;

-         Legea nr. 319/2006 privind securitătii şi sănătăţii în muncă, cu modificările și completările ulterioare;

-         Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

-         Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19, cu modificările și completările ulterioare şi ale Ordinul Ministrului Culturii/Ordinului Ministrului Sănătății nr. 3142/1495 din 01.09.2020;

-         Fişa postului.

 

Bibliografia pentru postul Maestru sunet:

-         Regulamentul de Organizare şi Funcţionale al Teatrului “Tudor Vianu” Giurgiu;

-         Regulamentul de Ordine Interioară al Teatrului “Tudor Vianu” Giurgiu;

-         Legea nr. 319/2006 privind securitătii şi sănătăţii în muncă, cu modificările și completările ulterioare;

-         Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19, cu modificările și completările ulterioare şi ale Ordinul Ministrului Culturii/Ordinului Ministrului Sănătății nr. 3142/1495 din 01.09.2020;

-       Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

-       OG nr. 21/2007 privind imstituțiile și companiile de spectacole sau concerte, cu modificările și completările ulterioare;

-       Cunoașterea și operarea cu pupitrul audio (mixer analogic), precum și a altor echipamente din dotare, microfoane (condensator, dinamice, wireless), lavariere/head set-uri, interfețe audio (placă de sunet externă);

-       Cunoașterea și operarea cu sistemul de operare macOS;

-       Cunoașterea și operarea cu programele software “Audacity”, “Qlab”, “ClipGrab”;

-         Fişa postului.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Teatrului ,,Tudor Vianu”, strada Mircea cel Bătrîn,nr. 1, Giurgiu, telefon: 0246 / 213005.

 

 Anunț concurs