REZULTATUL EXAMENULUI DE PROMOVARE

PENTRU POSTUL DE REGIZOR SCENĂ

 

 • MATEI CORVIN MARIAN           –  100   – puncte – ADMIS

4 noiembrie 2019

Secretar,

Dragne CarmenANUNŢ

             Teatrul ,,Tudor Vianu” organizează și desfășoară examen de promovare în grad imediat superior  pentru funcţia de execuţie – regizor scenă.

            Examenul se va organiza la sediul său din Giurgiu, Str. Mircea cel Bătrîn, nr. 1, în data de 1 noiembrie 2019, ora 900 și va consta în susținerea unei probe scrise din următoarea bibliografie:

-         Regulamentul de Organizare şi Funcţionale al Teatrului “Tudor Vianu” aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr. 91/28 aprilie 2017;

-         Codul Muncii – Cap. II, Art. 39. (1)-(2) și Art. 40. (1)-(2);

-         Legea securitătii şi sănătăţii în muncă (nr. 319/2006) – Cap. III, IV şi VI;

-         Fişa postului.

Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut poate depune contestație în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului, sub sancțiunea decăderii din acest drept. Contestația va fi soluționată în termen de două zile lucrătoare.

 Manager

Creţu Cosmin


 ANUNȚ
                                              INVITAȚIE LA CASTING, GIURGIU
 
 
Teatrul Tudor Vianu
din Giurgiu vă invită să vă alăturați echipei sale de actori!

Vineri, 18 octombrie, de la ora 11:00, la sediul din strada Mircea cel Bătrân, va avea loc un casting pentru completarea distribuțiilor la următoarele proiecte ale teatrului. Cei interesați sunt invitați să trimită pe adresa de email a teatrului – teatru@mail.com  – următoarele documente:

- cerere de participare;

- CV însoțit de patru fotografii;

- copii ale actelor de absolvire a unei instituții de învățământ superior de profil sau a unei adeverințe eliberate de aceasta;

- repertoriul de casting (titlurile propuse de poezie/ fragment în proză/ monolog).
 
Dincolo de repertoriul propus, probarea aptitudinilor muzicale (instrument, canto) și coregrafice poate constitui un avantaj.  
 
Vă așteptăm!

Managerul teatrului,

Cosmin Mircea CrețuREZULTATUL FINAL AL CONCURSULUI  PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE  REFERENT CU ATRIBUȚII DE CADRU TEHNIC PSI

NR. CRT.

NUMELE

ŞI

PRENUMELE

PUNCTAJ

PROBA SCRISĂ

PUNCTAJ

PROBA

INTERVIU

PUNC-TAJ

FINAL

REZUL-TAT

1.

TĂIATU ILARIE

67,66

68,33

67,99

ADMIS

 REZULTATUL FINAL AL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE  MUNCITOR – CONFECȚIONER MONTATOR PRODUSE DIN LEMN

NR. CRT.

NUMELE

ŞI

PRENUMELE

PUNCTAJ

PROBA SCRISĂ

PUNCTAJ

PROBA

INTERVIU

PUNC-TAJ

FINAL

REZUL-TAT

1.

STOIAN EUGEN

97,33

98,33

97,83

ADMIS

22 martie 2019

Secretar comisie,

Dragne Carmen DanielaREZULTATELE PROBEI INTERVIU

PRIVIND CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR:

Referent cu atribuții de cadru tehnic PSI

Muncitor –  Confecţioner montator produse din lemn

NR. CRT.

NUMELE ŞI PRENUMELE

POSTUL

PUNCTAJUL OBTINUT

REZULTATUL PROBEI INTERVIU

1

TĂIATU ILARIE

Referent cu atribuții de cadru tehnic PSI

68,33

ADMIS

2

STOIAN EUGEN

Muncitor –  Confecţioner montator produse din lemn

98,33

ADMIS

 19 martie 2019

Secretar,

Dragne Carmen Daniela

 

     

REZULTATUL PROBEI PRACTICE/SCRISE

PRIVIND CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR:

referent cu atribuții de cadru tehnic PSI și

muncitor-confecționer montator produse din lemn


Pentru postul de muncitor-confecționer montator produse din lemn:

•          Stoian Eugen – 97,33 – ADMIS

 Pentru postul de referent cu atribuții de cadru tehnic PSI:

•          Tăiatu Ilarie – 67,66 – ADMIS

 Secretar,

Carmen Daniela Dragne

13 martie 2019Rezultatul selectării dosarelor privind concursul pentru  ocuparea posturilor:

referent cu atribuții de cadru tehnic PSI și

muncitor-confecționer montator produse din lemn

 Pentru postul de referent cu atribuții de cadru tehnic PSI:

 • Tăiatu Ilarie – ADMIS

 Pentru postul de muncitor-confecționer montator produse din lemn:

 • Stoian Eugen – ADMIS

  Secretar,

Carmen Daniela Dragne

07 martie 2019

   

Nr. 291 / 15.02.2019                                                    

                                                                      ANUNŢ                             

            Teatrul ,,Tudor Vianu” Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor funcţii de execuţie:

 • 1 post  de referent cu atribuții de cadru tehnic PSI – treaptă profesională IA – studii medii, certificat de absolvire/calificare în specialitate; vechime în specialitate: 6 ani și 6 luni;
 • 1/2 post de muncitor-confecţioner montator produse din lemn - studii medii / generale, calificare în specialitate; vechimea în muncă: 6 ani și 6 luni.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a)     are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b)     cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)     are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)     are capacitate deplină de exerciţiu;

e)     are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f)      îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g)     nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 04 martie 2019, până la ora 16 00: termenul limită de depunere a dosarelor de concurs;
 • 05 - 06 martie 2019, ora 10 00: selectarea dosarelor;
 • 07 martie 2019: afişarea rezultatelor selectării dosarelor;
 • 08 martie  2019: depunerea contestaţiilor;
 • 11 martie 2019: soluţionarea contestaţiilor;
 • 12 martie 2019:

- ora 1100 – proba scrisă – Referent cu atribuții de cadru tehnic PSI;

- ora 900 – proba practică – Muncitor - confecţioner montator produse din lemn.

 • 13 martie 2019: afişarea rezultatelor la proba scrisă/practică;
 • 14 martie 2019: depunerea contestaţiilor;
 • 15 martie 2019: soluţionarea contestaţiilor;
 • 18 martie 2019, ora 900: interviu;
 • 19 martie 2019: afişarea rezultatelor pentru interviu;
 • 20 martie 2019: depunerea contestaţiilor;
 • 21 martie 2019: soluţionarea contestaţiilor;
 • 22 martie 2019: afişarea rezultatelor finale.

 Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţie;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterioare derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Bibliografia pentru postul de Referent cu atribuții de cadru tehnic PSI:

-         Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, art. 19 – 22 și 27;

-         Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, art. 5, 17 - 18, 22 - 29, 31- 39, 71 - 72, 94 - 96, 99 - 100, 105 - 106, 144 – 153;

-         Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Teatrului “Tudor Vianu” aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr. 172/19.12.2018;

-         Codul Muncii – Cap. II, Art. 39. (1)-(2) și Art. 40. (1)-(2);

-         Fişa postului.

Bibliografia pentru postul de Muncitor - confecţioner montator produse din lemn

-         Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Teatrului “Tudor Vianu” aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr. 172/19.12.2018 – Cap. II;

-         Legea securității şi sănătăţii în muncă (nr. 319/2006) – art. 22 şi art. 23;

-         Legea privind apărarea împotriva incendiilor (nr. 307/2006) – art. 21 şi art. 22;

-         Fişa postului.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Teatrului ,,Tudor Vianu”, strada Mircea cel Bătrîn, nr. 1, Giurgiu, telefon: 0246 / 213005.


 REZULTATUL FINAL AL CONCURSULUI

 PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE  REGIZOR SCENĂ

NR. CRT.

NUMELE

ŞI

PRENUMELE

PUNCTAJ

PROBA SCRISĂ

PUNCTAJ

PROBA

INTERVIU

PUNC-TAJ

FINAL

REZUL-TAT

1.

MATEI CORVIN MARIAN

67,33

93,66

80,50

ADMIS

2.

NIȚU CRISTIANA DIANA

-

-

-

RESPINS

  REZULTATUL FINAL AL CONCURSULUI

 PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE  ȘOFER

NR. CRT.

NUMELE

ŞI

PRENUMELE

PUNCTAJ

PROBA PRACTICĂ

PUNCTAJ

PROBA

INTERVIU

PUNCTAJ

FINAL

REZULTAT

1

PANȚIRU MIHAI

94,66

90,67

92,67

ADMIS

2

BUJAN LILI

92,00

90,67

91,33

RESPINS

3.

CAMBEREA MARIAN

-

-

-

RESPINS

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011, art. 30 , alin. (4), se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant candidatul care a obținut cel mai mare punctaj dintre candidații care au concurat pentru același post, cu condiția ca aceștia să fi obținut punctajul minim necesar.

  REZULTATUL FINAL AL CONCURSULUI

  PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE  REFERENT

NR. CRT.

NUMELE

ŞI

PRENUMELE

PUNCTAJ

PROBA SCRISĂ

PUNCTAJ

PROBA

INTERVIU

PUNC-TAJ

FINAL

REZUL-TAT

1.

DRAGNE CARMEN DANIELA

83,66

95,00

89,33

ADMIS

 REZULTATUL FINAL AL CONCURSULUI  PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE  REFERENT CU ATRIBUȚII DE CADRU TEHNIC PSI

NR. CRT.

NUMELE

ŞI

PRENUMELE

PUNCTAJ

PROBA SCRISĂ

PUNCTAJ

PROBA

INTERVIU

PUNC-TAJ

FINAL

REZUL-TAT

1.

TĂIATU ILARIE

-

-

-

RESPINS

2.

CRAICIU IULIAN

-

-

-

RESPINS

REZULTATUL FINAL AL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE  MUNCITOR – CONFECȚIONER MONTATOR PRODUSE DIN LEMN

NR. CRT.

NUMELE

ŞI

PRENUMELE

PUNCTAJ

PROBA SCRISĂ

PUNCTAJ

PROBA

INTERVIU

PUNC-TAJ

FINAL

REZUL-TAT

1.

STOIAN EUGEN

-

-

-

RESPINS

2.

NISTOR ADRIAN

-

-

-

RESPINS

                                          22.02.2019

Secretar comisie,

Cristina Corina GiurgiuveanuRezultatul probei interviu susținute în data de 18.02.2019

 1.    Concursul pentru  ocuparea postului de REGIZOR SCENĂ

 Matei Corvin Marian                                              - 93,66 puncte – ADMIS

 2.    Concursul pentru  ocuparea postului de REFERENT

 Dragne Carmen Daniela                                      - 95,00 – ADMIS

3.    Concursul pentru  ocuparea postului de ȘOFER

 Panțiru Mihai                                                          - 90,67 puncte – ADMIS

 Bujan Lili                                                                - 90,67 puncte – ADMIS

19 februarie 2019

Secretar,

Cristina Corina Giurgiuveanu

 

Nr. 291 / 15.02.2019                                                    

ANUNŢ

            Teatrul ,,Tudor Vianu” Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor funcţii de execuţie:

 • 1 post  de referent cu atribuții de cadru tehnic PSI – treaptă profesională IA – studii medii, certificat de absolvire/calificare în specialitate; vechime în specialitate: 6 ani și 6 luni;
 • 1/2 post de muncitor-confecţioner montator produse din lemn - studii medii / generale, calificare în specialitate; vechimea în muncă: 6 ani și 6 luni.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a)     are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b)     cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)     are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)     are capacitate deplină de exerciţiu;

e)     are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f)      îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g)     nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 04 martie 2019, până la ora 16 00: termenul limită de depunere a dosarelor de concurs;
 • 05 - 06 martie 2019, ora 10 00: selectarea dosarelor;
 • 07 martie 2019: afişarea rezultatelor selectării dosarelor;
 • 08 martie  2019: depunerea contestaţiilor;
 • 11 martie 2019: soluţionarea contestaţiilor;
 • 12 martie 2019:

- ora 1100 – proba scrisă – Referent cu atribuții de cadru tehnic PSI;

- ora 900 – proba practică – Muncitor - confecţioner montator produse din lemn.

 • 13 martie 2019: afişarea rezultatelor la proba scrisă/practică;
 • 14 martie 2019: depunerea contestaţiilor;
 • 15 martie 2019: soluţionarea contestaţiilor;
 • 18 martie 2019, ora 900: interviu;
 • 19 martie 2019: afişarea rezultatelor pentru interviu;
 • 20 martie 2019: depunerea contestaţiilor;
 • 21 martie 2019: soluţionarea contestaţiilor;
 • 22 martie 2019: afişarea rezultatelor finale.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţie;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterioare derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Bibliografia pentru postul de Referent cu atribuții de cadru tehnic PSI:

-         Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, art. 19 – 22 și 27;

-         Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, art. 5, 17 - 18, 22 - 29, 31- 39, 71 - 72, 94 - 96, 99 - 100, 105 - 106, 144 – 153;

-         Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Teatrului “Tudor Vianu” aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr. 172/19.12.2018;

-         Codul Muncii – Cap. II, Art. 39. (1)-(2) și Art. 40. (1)-(2);

-         Fişa postului.

Bibliografia pentru postul de Muncitor - confecţioner montator produse din lemn

-         Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Teatrului “Tudor Vianu” aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr. 172/19.12.2018 – Cap. II;

-         Legea securității şi sănătăţii în muncă (nr. 319/2006) – art. 22 şi art. 23;

-         Legea privind apărarea împotriva incendiilor (nr. 307/2006) – art. 21 şi art. 22;

 -         Fişa postului.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Teatrului ,,Tudor Vianu”, strada Mircea cel Bătrîn, nr. 1, Giurgiu, telefon: 0246 / 213005.


Rezultatul probei scrise susținute în data de 12.02.2019

 1.    Concursul pentru  ocuparea postului de REGIZOR SCENĂ

 •  Matei Corvin Marian                                           - 67,33 puncte – ADMIS
 • Nițu Cristiana Diana                                            - NEPREZENTAT

  2.    Concursul pentru  ocuparea postului de REFERENT

 • Dragne Carmen Daniela                                     - 83,66 – ADMIS

 

Rezultatul probei practice susținute în data de 12.02.2019

 1.    Concursul pentru  ocuparea postului de ȘOFER

 •  Panțiru Mihai                                                       - 94,66 puncte – ADMIS
 • Bujan Lili                                                                - 92,00 puncte – ADMIS
 • Camberea Marian                                                - NEPREZENTAT

 Secretar,

Cristina Corina Giurgiuveanu

 13 februarie 2019

 

                                                   Rezultatul soluționării contestației

depuse în urma respingerii dosarului de concurs nr. 137/22.01.2019

Numele și prenumele candidatului

Nr. înregistrare contestație

Rezultatul soluționării contestației

 

TĂIATU ILARIE

 

 

250/08.02.2019

 

 

RESPINSĂ

 

Secretar,

Cristina Corina Giurgiuveanu

11 februarie 2019

 

Rezultatul selectării dosarelor

privind concursul pentru  ocuparea posturilor:

regizor scenă, referent cu atribuții de cadru tehnic PSI, șofer,

muncitor-confecționer montator produse din lemn și referent

 

Pentru postul de regizor scenă:

 • Matei Corvin Marian – ADMIS
 • Nițu Cristiana Diana – ADMIS

Pentru postul de referent cu atribuții de cadru tehnic PSI:

 • Tăiatu Ilarie – RESPINS – conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, dosar incomplet: pct. 4 (lipsă carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie);
 • Craiciu Iulian – RESPINS – conform art. 3, lit. lit. f) din H.G. nr. 286/2011 – nu îndeplineşte condiţiile specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs (vechimea în specialitate).

Pentru postul de șofer:

 • Panțiru Mihai – ADMIS
 • Camberea Marian – ADMIS
 • Bujan Lili – ADMIS

 Pentru postul de muncitor-confecționer montator produse din lemn:

 • Stoian Eugen – RESPINS – conform art. 3, lit. lit. f) din H.G. nr. 286/2011 – nu îndeplineşte condiţiile specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs (vechimea în specialitate);
 • Nistor Adrian – RESPINS – conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, dosar incomplet: pct. 3 (lipsă copiile documentelor care atestă nivelul studiilor), pct. 6 (lipsă adeverință medicală) și pct. 7 (lipsă curriculum vitae).

Pentru postul de referent:

 • Dragne Carmen Daniela - ADMIS

Secretar,

Cristina Corina Giurgiuveanu

 07 februarie 2019

ANUNŢ

            Teatrul ,,Tudor Vianu” Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor funcţii de execuţie:

 • Regizor scenă – grad profesional debutant – 1 post – studii superioare absolvite cu licență;
 • Referent cu atribuții de cadru tehnic PSI – treaptă profesională IA – 1 post – studii medii, certificat de absolvire/calificare în specialitate - vechime: 6 ani și 6 luni;
 • Șofer – treaptă profesională I – 1post – studii medii/generale - permis de conducere și certificat de pregătire profesională a conducătorului auto – categoria  DE – vechime 3 ani și 6 luni;
 •  Muncitor –  Confecţioner montator produse din lemn – 1/2 post – studii medii/generale  – vechimea în specialitate 6 ani și 6 luni;
 • Referent –  1/2 post – studii medii – vechimea în specialitate 6 ani și 6 luni.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a)    are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic Europen şi domiciliul în România;

b)    cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)    are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)    are capacitate deplină de exerciţiu;

e)    are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f)     îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g)    nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 04 februarie 2019, până la ora 16 00: termenul limită de depunere a dosarelor de concurs;
 • 05 - 06 februarie 2019, ora 10 00 : selectarea dosarelor ;
 • 07 februarie 2019: afişarea rezultatelor selectării dosarelor;
 • 08 februarie  2019: depunerea contestaţiilor;
 • 11 februarie 2019: soluţionarea contestaţiilor;
 • 12 februarie 2019:

 - proba scrisă – Regizor scenă și Referent cu atribuții de cadru tehnic PSI, ora 13 00  și Referent, ora 10 00 ;

  -  proba practică – Muncitor-confecţioner montator produse din lemn, ora 9 00 și Șofer, ora 11 00;

 • 13 februarie 2019: afişarea rezultatelor la proba scrisă/practică;
 • 14 februarie 2019: depunerea contestaţiilor;
 • 15 februarie 2019: soluţionarea contestaţiilor;
 • 18 februarie 2019, ora 9 00 : interviu;
 • 19 februarie 2019: afişarea rezultatelor pentru interviu;
 • 20 februarie 2019: depunerea contestaţiilor;
 • 21 februarie 2019: soluţionarea contestaţiilor;
 • 22 februarie 2019: afişarea rezultatelor finale.

 

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

1.         cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei;

2.          copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3.         copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă    efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţie;

4.         carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

5.          cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

 6.           adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterioare derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

7.        curriculum vitae.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

Bibliografia pentru postul de Regizor scenă:

-         O.G. nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, aprobată cu modificări prin Legea nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare;

-         Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Teatrului “Tudor Vianu” aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr. 172/19.12.2018;

-         Legea securității şi sănătăţii în muncă (nr. 319/2006) – Cap. III, IV şi VI;

-         OMAI nr. 163/28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare  împotriva incendiilor – art. 92, 94 și 105;

-         Fişa postului.

 

Bibliografia pentru postul de Referent cu atribuții de cadru tehnic PSI:

-         Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, art. 19 – 22 și 27;

-         Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, art. 5, 17 - 18, 22 - 29, 31- 39, 71 - 72, 94 - 96, 99 - 100, 105 - 106, 144 – 153;

-         Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Teatrului “Tudor Vianu” aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr. 172/19.12.2018;

-         Codul Muncii – Cap. II, Art. 39. (1)-(2) și Art. 40. (1)-(2);

-         Fişa postului.


Bibliografia pentru postul de Șofer:

-         Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Teatrului “Tudor Vianu” aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr. 172/19.12.2018;

-         Codul Muncii – Cap. II, Art. 39. (1)-(2) și Art. 40. (1)-(2);

-         Regulamentul (CE) NR. 561/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006, privind armonizarea anumitor dispoziţii ale legislaţiei sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3821/85 şi (CE) nr. 2135/98 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului - Cap. II;

-         Fişa postului.

 

Bibliografia pentru postul de Muncitor - confecţioner montator produse din lemn

-         Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Teatrului “Tudor Vianu” aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr. 172/19.12.2018 – Cap. II;

-         Legea securității şi sănătăţii în muncă (nr. 319/2006) – art. 22 şi art. 23;

-         Legea privind apărarea împotriva incendiilor (nr. 307/2006) - art. 21 şi art. 22;

-         Fişa postului.


Bibliografia pentru postul de Referent

-         Legea contabilității nr. 82/1991 cu modificările și completările ulterioare;

-         Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

-         Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Teatrului “Tudor Vianu” aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr. 172/19.12.2018;

-         Fişa postului.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Teatrului ,,Tudor Vianu”, strada Mircea cel Bătrîn, nr. 1, Giurgiu, telefon: 0246 / 213005.


REZULTATUL EXAMENULUI DE PROMOVARE

PENTRU POSTUL DE INSPECTOR DE SPECIALITATE

 • MOISE BOGDAN           –  99,33    – puncte – ADMIS

 22 februarie 2018

Secretar,

Dragne Carmen

Rezultatele selectării dosarelor

privind concursul pentru  ocuparea postului de Referent – cu atribuții de cadru tehnic PSI:

   MAGHERU ANA-MIRELA – RESPINS – nu îndeplinește condiția prevăzută de art. 3, lit. f) din H.G. nr. 286/2011 și solicitată prin anunțul nr. 226 din 31.01.2018 – Certificat de absolvire – cadru tehnic cu atribuții în domeniul PSI - cod COR 541902, candidata având Certificat de absolvire – Inspector în domeniul securității și sănătății în muncă - cod COR 325723 și Certificat de absolvire – Inspector/Referent resurse umane - cod COR 333304.

   TĂIATU ILARIE – RESPINS – nu îndeplinește condiția impusă de art. 3, lit. g) din H.G. nr. 286/2011 – este incompatibil cu exercitarea funcţiei, conform cazierului judiciar.

 

19 februarie 2018

Secretar,

           Dragne Carmen ANUNŢ

      Teatrul ,,Tudor Vianu” organizează și desfășoară examen de promovare în grad imediat superior  pentru funcţia de execuţie – Inspector de specialitate.

      Examenul se va organiza la sediul său din Giurgiu, Str. Mircea cel Bătrîn, nr. 1, în data de 21 februarie 2018, ora 900 și va consta în susținerea unei probe scrise din următoarea bibliografie:

-        Regulamentul de organizare și funcționare al Teatrului ,,Tudor Vianu”;

-        Regulamentul de ordine interioară al Teatrului ,,Tudor Vianu”;

-        Legea nr. 319/2006, actualizată, a securității și sănătății în muncă – art. 22 și art. 23.

     Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

     Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut poate depune contestație în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului, sub sancțiunea decăderii din acest drept. Contestația va fi soluționată în termen de două zile lucrătoare.


ANUNŢ

                 Teatrul ,,Tudor Vianu” Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcţii de execuţie:

- 1 post referent cu atribuții de cadru tehnic PSI – treaptă profesională IA, studii medii, certificat de absolvire/calificare în specialitate, vechime: 6 ani și 6 luni.

                 Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările, completările ulterioare şi Dispoziţia Consiliului Judeţean Giurgiu nr. 325 din 30 decembrie 2014, privind aprobarea Regulamentului-cadru:

a)                are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b)               cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) &n