REZULTATUL EXAMENULUI DE PROMOVARE

PENTRU POSTUL DE INSPECTOR DE SPECIALITATE

 • MOISE BOGDAN           –  99,33    – puncte – ADMIS

 22 februarie 2018

Secretar,

Dragne Carmen

Rezultatele selectării dosarelor

privind concursul pentru  ocuparea postului de Referent – cu atribuții de cadru tehnic PSI:

   MAGHERU ANA-MIRELA – RESPINS – nu îndeplinește condiția prevăzută de art. 3, lit. f) din H.G. nr. 286/2011 și solicitată prin anunțul nr. 226 din 31.01.2018 – Certificat de absolvire – cadru tehnic cu atribuții în domeniul PSI - cod COR 541902, candidata având Certificat de absolvire – Inspector în domeniul securității și sănătății în muncă - cod COR 325723 și Certificat de absolvire – Inspector/Referent resurse umane - cod COR 333304.

   TĂIATU ILARIE – RESPINS – nu îndeplinește condiția impusă de art. 3, lit. g) din H.G. nr. 286/2011 – este incompatibil cu exercitarea funcţiei, conform cazierului judiciar.

 

19 februarie 2018

Secretar,

           Dragne Carmen ANUNŢ

      Teatrul ,,Tudor Vianu” organizează și desfășoară examen de promovare în grad imediat superior  pentru funcţia de execuţie – Inspector de specialitate.

      Examenul se va organiza la sediul său din Giurgiu, Str. Mircea cel Bătrîn, nr. 1, în data de 21 februarie 2018, ora 900 și va consta în susținerea unei probe scrise din următoarea bibliografie:

-        Regulamentul de organizare și funcționare al Teatrului ,,Tudor Vianu”;

-        Regulamentul de ordine interioară al Teatrului ,,Tudor Vianu”;

-        Legea nr. 319/2006, actualizată, a securității și sănătății în muncă – art. 22 și art. 23.

     Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

     Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut poate depune contestație în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului, sub sancțiunea decăderii din acest drept. Contestația va fi soluționată în termen de două zile lucrătoare.


ANUNŢ

                 Teatrul ,,Tudor Vianu” Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcţii de execuţie:

- 1 post referent cu atribuții de cadru tehnic PSI – treaptă profesională IA, studii medii, certificat de absolvire/calificare în specialitate, vechime: 6 ani și 6 luni.

                 Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările, completările ulterioare şi Dispoziţia Consiliului Judeţean Giurgiu nr. 325 din 30 decembrie 2014, privind aprobarea Regulamentului-cadru:

a)                are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b)               cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)                are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)               are capacitate deplină de exerciţiu;

e)               are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f)                 îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g)                nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 14 februarie 2018, până la ora 1600: termenul limită de depunere a dosarelor de concurs;
 • 15 – 16 februarie 2018, ora 1000: selectarea dosarelor ;
 • 19 februarie 2018: afişarea rezultatelor selectării dosarelor;
 • 20 februarie 2018: depunerea contestaţiilor;
 • 21 februarie 2018: soluţionarea contestaţiilor;
 • 22 februarie 2018, ora 900-proba scrisă;
 • 23 februarie 2018: afişarea rezultatelor proba scrisă/practică;
 • 26 februarie 2018: depunerea contestaţiilor;
 • 27 februarie 2018: soluţionarea contestaţiilor;
 • 28 februarie 2018, ora 900- interviu;
 • 01 martie 2018: afişarea rezultatelor pentru interviu;
 • 02 martie 2018: depunerea contestaţiilor;
 • 05 martie 2018: soluţionarea contestaţiilor;
 • 06 martie 2018: afişarea rezultatelor finale.

 Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei;

2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţie;

4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterioare derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

7. curriculum vitae în format European.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale și este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Bibliografie:

-                     Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, art. 19 – 22 și 27;

-                     Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, art. 5, 17 - 18, 22 - 29, 31- 39, 71 - 72, 94 - 96, 99 - 100, 105 - 106, 144 – 153;

-                     Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Teatrului “Tudor Vianu” aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr. 206/11 octombrie 2017;

-                     Codul Muncii – Cap. II, Art. 39. (1)-(2) și Art. 40. (1)-(2);

-                     Fişa postului.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Teatrului ,,Tudor Vianu”, strada Mircea cel Bătrîn, nr. 1, Giurgiu, telefon: 0246 / 213005.


ANUNŢ

                Teatrul "Tudor Vianu” Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor funcţii de execuţie:

- 1 post referent cu atribuții de cadru tehnic PSI – treaptă profesională IA

- 1 post muncitor - electroacustician – treaptă profesională I;

- ½ normă șofer – treaptă profesională I.

 • Referent cu atribuții de cadru tehnic PSItreaptă profesională IA – 1 post – studii medii , certificat de absolvire/calificare în specialitate - vechime 6 ani și 6 luni;
 • Muncitor - electroacustician – 1 post - studii medii/generale, cunoștințe de operare programe înregistrare, mixare, editare conținut audio (minim Adobe Audition CC), vechime 6 ani și 6 luni;
 • Șofer – treaptă profesională I – 1/2 post – studii medii/generale - permis de conducere și certificat de pregătire profesională a conducătorului auto – categoria BE și DE – vechime minimă 3 (trei) ani.

        Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările, completările ulterioare şi Dispoziţia Consiliului Judeţean Giurgiu nr. 325 din 30 decembrie 2014, privind aprobarea Regulamentului-cadru:

a)    are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic Europen şi domiciliul în România;

b)   cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)    are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)   are capacitate deplină de exerciţiu;

e)   are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f)     îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g)    nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 29 noiembrie 2017, până la ora 1600: termenul limită de depunere a dosarelor de concurs;
 • 04 – 05 decembrie 2017, ora 10 00 : selectarea dosarelor ;
 • 06 decembrie 2017: afişarea rezultatelor selectării dosarelor;
 • 07 decembrie 2017: depunerea contestaţiilor;
 • 08 decembrie 2017: soluţionarea contestaţiilor;
 • 11 decembrie 2017:

-       proba scrisă, ora 9 00 - referent cu atribuţii de cadru tehnic PSI;

-       proba practică, ora 11 00 - muncitor electroacustician;

-       proba practică, ora 13 00 – șofer.

 • 12 decembrie 2017: afişarea rezultatelor proba scrisă/practică;
 • 13 decembrie 2017: depunerea contestaţiilor;
 • 14 decembrie 2017: soluţionarea contestaţiilor;
 • 15 decembrie 2017- interviu:

-       ora 9 00- referent cu atribuţii de cadru tehnic PSI;

-       ora 10 00 - muncitor electroacustician;

-       ora 11 00 – șofer.

 • 18 decembrie  2017: afişarea rezultatelor pentru interviu;
 • 19 decembrie 2017: depunerea contestaţiilor;
 • 20 decembrie 2017: soluţionarea contestaţiilor;
 • 21 decembrie 2017: afişarea rezultatelor finale.

 Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

1.            cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei;

2.           copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3.            copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă           efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţie;

4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

5.            cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

6.            adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterioare derulării concursuli de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

7.            curriculum vitae în format European.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Bibliografia pentru postul referent cu atribuţii de cadru tehnic PSI :

-         Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, art. 19 – 22 și 27;

-         Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, art. 5, 17 - 18, 22 - 29, 31- 39, 71 - 72, 94 - 96, 99 - 100, 105 - 106, 144 – 153;

-         Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Teatrului “Tudor Vianu” aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr. 206/11octombrie 2017;

-         Codul Muncii – Cap. II, Art. 39. (1)-(2) și Art. 40. (1)-(2);

-         Fişa postului.

Bibliografia pentru postul muncitor electroacustician:

-         Ordonanța Guvernului nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic;

-         Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Teatrului “Tudor Vianu” aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr. 206/11 octombrie 2017;

-         Codul Muncii – Cap. II, Art. 39. (1)-(2) și Art. 40. (1)-(2);

-         Legea nr. 319/2006 a securității şi sănătăţii în muncă – Cap. III, IV şi VI;

-         Fişa postului.

Bibliografia pentru postul șofer:

-          Regulamentul (CE) NR. 561/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006, privind armonizarea anumitor dispoziţii ale legislaţiei sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3821/85 şi (CE) nr. 2135/98 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului - Cap. I, II și IV;

-         Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Teatrului “Tudor Vianu” aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr. 206/11octombrie 2017;

-         Codul Muncii – Cap. II, Art. 39. (1)-(2) și Art. 40. (1)-(2);

-         Fişa postului.

 Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Teatrului ,,Tudor Vianu”, strada Mircea cel Bătrîn,nr. 1, Giurgiu, telefon: 0246 / 213005. 


ANUNŢ

Luni, 11 septembrie 2017, ora 16:00, Teatrul „Tudor Vianu” organizează casting pentru rolul principal feminin din spectacolul cu piesa „Îndrăgostiţii de la nouă seara” de Adrian Dohotaru.

Condiţii:
-          vârsta maximă: 25 ani;
-          program liber până pe 18 octombrie 2017.
 

ANUNŢ

            Teatrul ,,Tudor Vianu” Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiiei de execuţie:

 • Șofer – treaptă profesională I – 1/2 post – studii medii/generale - permis de conducere și certificat de pregătire profesională a conducătorului auto – categoria BE și DE – vechime minim 3 (trei) ani.

      Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările, completările ulterioare şi Dispoziţia Consiliului Judeţean Giurgiu nr. 325 din 30 decembrie 2014, privind aprobarea Regulamentului-cadru:

a)     are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic Europen şi domiciliul în România;

b)    cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)     are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)    are capacitate deplină de exerciţiu;

e)     are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f)     îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g)    nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 18 septembrie 2017, până la ora 16 00: termenul limită de depunere a dosarelor de concurs;
 • 19 – 20 septembrie 2017, ora 09 00: selectarea dosarelor ;
 • 21 septembrie 2017: afişarea rezultatelor selectării dosarelor;
 • 22 septembrie 2017: depunerea contestaţiilor;
 • 25 septembrie 2017: soluţionarea contestaţiilor;
 • 26 septembrie 2017, ora 09 00 : proba practică;
 • 27 septembrie 2017: afişarea rezultatelor proba scrisă/practică;
 • 28 septembrie 2017: depunerea contestaţiilor;
 • 29 septembrie 2017: soluţionarea contestaţiilor;
 • 02 octombrie 2017, ora 09 00: interviu;
 • 03 septembrie 2017: afişarea rezultatelor pentru interviu;
 • 04 septembrie 2017: depunerea contestaţiilor;
 • 05 octombrie 2017: soluţionarea contestaţiilor;
 • 06 octombrie 2017: afişarea rezultatelor finale.

 

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 

            1.         cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei;

           2.          copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit                 legii, după caz;

3.         copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă           efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţie;

4.         carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

           5.          cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

          6.           adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterioare derulării concursuli de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

7.         curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 Bibliografia pentru postul de Șofer:

-         Regulamentul de Organizare şi Funcţionale al Teatrului “Tudor Vianu” aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr. 91/28 aprilie 2017;

-         Codul Muncii – Cap. II, Art. 39. (1)-(2) și Art. 40. (1)-(2);

-         Regulamentul (CE) NR. 561/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006, privind armonizarea anumitor dispoziţii ale legislaţiei sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3821/85 şi (CE) nr. 2135/98 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului - Cap. II;

-         Fişa postului.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Teatrului ,,Tudor Vianu”, strada Mircea cel Bătrîn,nr. 1, Giurgiu, telefon: 0246 / 213005. 


ANUNŢ

     Teatrul ,,Tudor Vianu” Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei de execuţie:

 • Regizor scenă – treaptă profesională I – 1 post – studii medii - vechime 6 ani și 6 luni.

      Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările, completările ulterioare şi Dispoziţia Consiliului Judeţean Giurgiu nr. 325 din 30 decembrie 2014, privind aprobarea Regulamentului-cadru:

a)     are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic Europen şi domiciliul în România;

b)    cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)     are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)    are capacitate deplină de exerciţiu;

e)     are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f)     îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g)    nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 13 septembrie 2017, până la ora 16 00: termenul limită de depunere a dosarelor de concurs;
 • 14 – 15 septembrie 2017, ora 09 00: selectarea dosarelor ;
 • 18 septembrie 2017: afişarea rezultatelor selectării dosarelor;
 • 19 septembrie 2017: depunerea contestaţiilor;
 • 20 septembrie 2017: soluţionarea contestaţiilor;
 • 21 septembrie 2017, ora 09 00 : proba practică;
 • 22 septembrie 2017: afişarea rezultatelor proba scrisă/practică;
 • 25 septembrie 2017: depunerea contestaţiilor;
 • 26 septembrie 2017: soluţionarea contestaţiilor;
 • 27 septembrie 2017, ora 09 00: interviu;
 • 28 septembrie 2017: afişarea rezultatelor pentru interviu;
 • 29 septembrie 2017: depunerea contestaţiilor;
 • 02 octombrie 2017: soluţionarea contestaţiilor;
 • 03 octombrie 2017: afişarea rezultatelor finale.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

             1.         cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei;

            2.         copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit                 legii, după caz;

3.         copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă           efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţie;

4.         carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

            5.         cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

            6.         adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterioare derulării concursuli de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

7.         curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 Bibliografia pentru postul Regizor scenă:

-         Regulamentul de Organizare şi Funcţionale al Teatrului “Tudor Vianu” aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr. 91/28 aprilie 2017;

-         Codul Muncii – Cap. II, Art. 39. (1)-(2) și Art. 40. (1)-(2);

-         Legea securitătii şi sănătăţii în muncă (nr. 319/2006) – Cap. III, IV şi VI;

-         Fişa postului.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Teatrului ,,Tudor Vianu”, strada Mircea cel Bătrîn,nr. 1, Giurgiu, telefon: 0246 / 213005. ANUNŢ IMPORTANT

 

Teatrul „Tudor Vianu” organizează, în stagiunea 2017-2018, cursuri ale „Şcolii de teatru” pe trei categorii de vârstă:

-       copii cu vârsta între 5 şi 12 ani;

-       tineri cu vârsta între 13 şi 18 de ani;

-       adulţi.

Înscrierile se primesc la secretariatul teatrului, prin e-mail la adresa teatru@mail.com şi prin mesaj privat pe Facebook până la data de 1 octombrie.

Cursurile vor fi susţinute de actorii teatrului şi sunt gratuite.REZULTATUL FINAL AL CONCURSULUI

 PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE  INSPECTOR DE SPECIALITATE 

NR. CRT.

NUMELE

ŞI

PRENUMELE

PUNCTAJ

PROBA SCRISĂ

PUNCTAJ

PROBA

INTERVIU

PUNCTAJ

FINAL

REZULTAT

1

MOISE BOGDAN

51,50

88,33

69,91

ADMIS

2

DEFTA BOGDAN PAUL

50,00

51,66

50,83

RESPINS

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011, art. 30 , alin. (4), se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant candidatul care a obținut cel mai mare punctaj dintre candidații care au concurat pentru același post, cu condiția ca aceștia să fi obținut punctajul minim necesar.

16 iunie 2017

Secretar,

Dragne Carmen


REZULTATUL FINAL AL CONCURSULUI

 PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE  SECRETAR DACTILOGRAF

NR. CRT.

NUMELE

ŞI

PRENUMELE

PUNCTAJ

PROBA SCRISĂ

PUNCTAJ

PROBA

INTERVIU

PUNCTAJ

FINAL

REZULTAT

1

GIURGIUVEANU CRISTINA CORINA

76,67

92,33

84,50

ADMIS

2

CĂLINESCU MARIANA

58,50

70,66

64,58

RESPINS

 În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011, art. 30 , alin. (4), se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant candidatul care a obținut cel mai mare punctaj dintre candidații care au concurat pentru același post, cu condiția ca aceștia să fi obținut punctajul minim necesar.

16 iunie 2017

Secretar,

Dragne Carmen


ANUNŢ IMPORTANT

        Vineri, 23 iunie 2017, de la ora 10:00, Teatrul "Tudor Vianu" organizează casting pentru actriţe/actori, în vederea completării echipei de realizatori ai proiectelor stagiunii 2017-2018.

            Cei interesaţi pot obţine detalii suplimentare la numărul de telefon 0246/213.005.REZULTATUL PROBEI INTERVIU

PRIVIND CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE

SECRETAR DACTILOGRAF 

NR. CRT.

NUMELE ŞI PRENUMELE

POSTUL

PUNCTAJUL OBŢINUT

REZULTATUL PROBEI INTERVIU

1

GIURGIUVEANU CRISTINA  CORINA

secretar dactilograf

92,33

ADMIS

2

CĂLINESCU MARIANA

secretar dactilograf

70,66

ADMIS

3

DRĂGHIA ALINA  GEANINA

secretar dactilograf

45,33

RESPINS

 NOTĂ: În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011, art. 29, alin. (3), lit. a), nu sunt declaraţi admişi la proba interviu candidaţii care nu au obţinut minimum 50 de puncte.

13 iunie 2017

Secretar,

Dragne Carmen

 

REZULTATUL PROBEI INTERVIU

PRIVIND CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE

INSPECTOR DE SPECIALITATE

NR. CRT.

NUMELE ŞI PRENUMELE

POSTUL

PUNCTAJUL OBŢINUT

REZULTATUL PROBEI INTERVIU

1

MOISE BOGDAN

inspector de specialitate

88,33

ADMIS

2

DEFTA BOGDAN PAUL

inspector de specialitate

51,66

ADMIS

3

GĂINĂ DENISA IULIANA

inspector de specialitate

43,66

RESPINS

4

VAMEȘU GABRIELA ALINA

inspector de specialitate

41,33

RESPINS

 

NOTĂ: În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011, art. 29, alin. (3), lit. a), nu sunt declaraţi admişi la proba interviu candidaţii care nu au obţinut minimum 50 de puncte.

13 iunie 2017

Secretar,

Dragne Carmen

 

REZULTATUL FINAL AL CONCURSULUI

 PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ARTIST PLASTIC

NR. CRT.

NUMELE

ŞI

PRENUMELE

PUNCTAJ

PROBA PRACTICĂ

PUNCTAJ

PROBA

INTERVIU

PUNCTAJ

FINAL

REZULTAT

1

STOIAN EUGEN

86,00

100

93,00

ADMIS

 8 iunie 2017

Secretar,

Dragne Carmen


REZULTATUL PROBEI INTERVIU

PRIVIND CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE

ARTIST PLASTIC 

NR. CRT.

NUMELE ŞI PRENUMELE

POSTUL

PUNCTAJUL OBTINUT

REZULTATUL PROBEI INTERVIU

1

STOIAN EUGEN

artist plastic

100

ADMIS

 7 iunie 2017                                       Secretar,

Dragne CarmenREZULTATUL PROBEI PRACTICE

PRIVIND CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ARTIST PLASTIC 

 • STOIAN EUGEN                                  –  86,00 – puncte – ADMIS

 

REZULTATELE PROBEI PRACTICE

PRIVIND CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE SECRETAR DACTILOGRAF 

 • GIURGIUVEANU CRISTINA-CORINA        –  76,67 – puncte – ADMIS
 • CĂLINESCU MARIANA                         –  58,50 – puncte – ADMIS
 • DRĂGHIA ALINA-GEANINA                   –  53,67 – puncte – ADMIS


REZULTATELE PROBEI SCRISE

LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INSPECTOR DE SPECIALITATE

 • GĂINĂ DENISA-IULIANA                  –  54,00 – puncte – ADMIS
 • VAMEȘU GABRIELA-ALINA               –  51,66 – puncte – ADMIS
 • MOISE BOGDAN                            –  51,50 – puncte – ADMIS
 • DEFTA BOGDAN PAUL                     –  50,00 – puncte – ADMIS
 • CREȚU SIMONA-IONELA                   –  30,00 – puncte – RESPINS
 • BARBU MIHAELA-ANDREEA               –  22,00 – puncte – RESPINS
 • BIOLAN ROBERTINA-COSTINELA        –  11,00 – puncte – RESPINS

 NOTĂ: În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011, art. 28, alin. (3), lit. a), nu sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care nu au obţinut minimum 50 de puncte.

 Secretar comisii concurs,

Carmen Daniela Dragne

Giurgiu, 7 iunie 2017


Rezultatele selectării dosarelor privind concursul pentru  ocuparea următoarelor posturi vacante:

 Inspector de specialitate:

 • MOISE BOGDAN  – ADMIS
 • DEFTA BOGDAN PAUL – ADMIS
 • VAMEȘU GABRIELA-ALINA – ADMIS
 • GĂINĂ DENISA-IULIANA – ADMIS
 • BIOLAN ROBERTINA – COSTINELA – ADMIS
 • CREȚU SIMONA-IONELA – ADMIS
 • BARBU MIHAELA-ANDREEA– ADMIS

 Artist plastic:

 • STOIAN EUGEN  – ADMIS

 Secretar dactilograf:

 • CĂLINESCU MARIANA  – ADMIS
 • GIURGIUVEANU CRISTINA-CORINA  – ADMIS
 • DRĂGHIA ALINA-GEANINA – ADMIS
 • IOANIȚESCU SILVIA-IOANA – ADMIS
 • ȘTEFAN FLORENTINA-MARIANA – RESPINS

 Secretar comisii concurs,

Carmen Daniela Dragne

Giurgiu, 29 mai 2017Nr. 730 / 10.05.2017                                                     

ANUNŢ

            Teatrul ,,Tudor Vianu” Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor funcţii de execuţie:

- 1 post inspector de specialitate – grad profesional debutant;

- 1 post artist plastic – treaptă profesională I;

- 1 post secretar dactilograf – treaptă profesională I;

 

 • inspector de specialitate – debutant – 1 post – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă – (S); vechime: fără vechime;
 • artist plastic – studii medii, calificare în specialitate; vechime: 6 ani și 6 luni;
 • secretar dactilograf – studii medii, calificare operator PC; vechime: 6 luni.

       Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările, completările ulterioare şi Dispoziţia Consiliului Judeţean Giurgiu nr. 325 din 30 decembrie 2014, privind aprobarea Regulamentului-cadru:

a)    are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic Europen şi domiciliul în România;

b)    cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)    are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)    are capacitate deplină de exerciţiu;

e)    are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f)     îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g)    nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 24 mai 2017, până la ora 16 00: termenul limită de depunere a dosarelor de concurs;
 • 25 – 26 mai 2017, ora 10 00 : selectarea dosarelor ;
 • 29 mai 2017: afişarea rezultatelor selectării dosarelor;
 • 30 mai 2017: depunerea contestaţiilor;
 • 31 mai 2017: soluţionarea contestaţiilor;
 • 06 iunie 2017, ora 10 00 : proba scrisă/practică;
 • 07 iunie 2017: afişarea rezultatelor la proba scrisă/practică;
 • 08 iunie 2017: depunerea contestaţiilor;
 • 09 iunie 2017: soluţionarea contestaţiilor;
 • 12 iunie 2017, ora 10 00 : interviu;
 • 13 iunie 2017: afişarea rezultatelor pentru interviu;
 • 14 iunie 2017: depunerea contestaţiilor;
 • 15 iunie 2017: soluţionarea contestaţiilor;
 • 16 iunie 2017: afişarea rezultatelor finale.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

            1.         cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei;

            2.         copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit                 legii, după caz;

3.         copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă           efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţie;

4.         carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

            5.         cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

            6.         adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterioare derulării concursuli de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

7.         curriculum vitae în format european.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Bibliografia pentru postul Inspector de specialitate:

-         Ordonanța Guvernului privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic (nr. 21/2007) ;

-         Regulamentul de Organizare şi Funcţionale al Teatrului “Tudor Vianu” aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr. 91/28 aprilie 2017;

-         Codul Muncii – Cap. II, Art. 39. (1)-(2) și Art. 40. (1)-(2);

-         Legea securitătii şi sănătăţii în muncă (nr. 319/2006) – Cap. III, IV şi VI;

-         Fişa postului.

 Bibliografia pentru postul Artist plastic:

-         Ordonanța Guvernului privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic (nr. 21/2007) ;

-         Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Teatrului “Tudor Vianu” aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr. 91/28 aprilie 2017;

-         Codul Muncii – Cap. II, Art. 39. (1)-(2) și Art. 40. (1)-(2);

-         Fişa postului.

Bibliografia pentru postul secretar-dactilograf:

-         Ordonanța Guvernului privind i